Metodens verksamheter


Verksamheter där BVS-metoden® kan användas

Metoden kan applicera i alla verksamheter som berör barn, unga och unga vuxna. Några exempel kan vara:

 • Socialtjänsten - insatser enligt socialtjänstlagen
 • Skolan/resursskolan
 • Förskolan
 • Familjehem
 • Familjebehandling
 • LSS och daglig verksamhet
 • Kriminalvården
 • SiS - sluten ungdomsvård eller individuellt anpassad tvångsvård
 • Öppenvården
 • Stödboende för unga och unga vuxna
Målgruppen för metoden

De barn och unga, men även unga vuxna som uppvisar beteendesvårigheter är lämpade för BVS-metoden®. Detta innebär att de har försenade kognitiva och sociala färdigheter som behöver kartläggas och tränas upp tillsammans med de exekutiva funktionerna och självreglering. Dessa är en förutsättning för ett självständigt, ansvarsfullt och hälsosamt liv med goda relationer. Det är individer som återkommande uppvisar något av följande: 

 • Kontinuerliga beteendesvårigheter
 • Bryter mot normer och regler
 • Hamnar i konflikter med vuxna och jämnåriga
 • Befinner sig i eller riskerar hamna i kriminalitet eller missbruk
 • Hamnar i tokiga situationer jämt
 • Riskerar hamna i socialt utanförskap
 • Riskerar hamna efter i sina studier
 • Uppvisar kognitiva/sociala förseningar
Socialtjänst och myndigheter

När ett barn eller ungdom riskerar att vara en fara för sig själv eller andra finns en tillräcklig oro för att påbörja utredning som ska utmynna i en insats. Lika viktigt som att uppmärksamma barnets behov tidigt och arbeta förebyggande är det också avgörande att insatsen är vald med omsorg för att hjälpa barnet kring rätt saker. BVS-metoden® påbörjas med en kartläggning utifrån oron som socialsekreterare eller andra myndighetspersoner har för barnet för att därefter arbeta strukturerat och mätbart med metoden som en insats. BVS-metoden® fungerar då som en hemmaplanslösning där externa aktörer inte nödvändigtvis behöver involveras i insatsen än utan socialtjänsten eller myndigheten kan direkt börja erbjuden behandling och stöd. Utveckligen för barnet synliggörs också.

Skola/resursskola

En välfungerande social lärmiljö i skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas med sina studier men även sin personliga utveckling som är en del av skollagen och resterande styrdokument. Ofta görs extra anpassningar för de elever som har svårigheter och i viss fall erbjuds särskilt stöd. Men för de elever med omfattande behov av särskilt stöd som t.ex. uppvisar beteendesvårigheter så behövs det mer, dels en kartläggning utifrån de försenade  kognitiva och sociala färdigheterna som eleven uppvisar men även träning för de professionella i att bemöta just denna elev på ett konstruktivt sätt. Detta är något som BVS-metoden® erbjuder för både elevhälsoteamet, pedagoger samt resurspersonal. Genom korta och strukturerade träningssamtal så får eleven en chans att lyckas med studierna och livet.

Familjehem/förstärkt familjehem

Att vara familjehemsföräldrar uppfyller en viktig samhällsfunktion och skapar möjligheter för barn och unga att bo någonstans tryggt när det har visat sig inte fungera att bo kvar för föräldrarna. Men samtidigt är det ett stort ansvar man tar sig an och man förväntas integrera barnet i sin egen familj där man kanske har egna barn i hemmet. Uppvisar barnet dessutom beteendesvårigheter kan utmaningen bli för stor om familjehemsföräldrarna dessutom saknar utbildning och verktyg för att arbeta med utmaningarna. BVS-metoden® hjälper familjehemmen att ringa in utmaningarna tillsammans med barnet men involverar även andra som träffar barnet för att tillsammans enas i det stora uppdraget som handlar om att ta hand om ett barn. Föräldrarna får även stöd i sitt föräldraskap.

Öppenvård

Som uppdragstagare via socialtjänsten förväntas öppenvården att leva upp till tillstånd via IVO (Inspektionen för vård och omsorg) men även ramavtalet inom regionen. Det innebär bland annat att bedriva behandling som går att mäta och synliggöras för uppdragsgivaren utifrån vårdplanen. BVS-metoden® erbjuder personalen inom öppenvården ett kvalitetssäkrat sätt arbeta med alla sina ärenden på ett professionellt sätt som resulterar i utvecklingen för barnet/ungdomen men även synliggör för samtliga intressenter arbetet som anställda genomför . Risken finns annars att verksamheten erbjuder behandling via flertal metoder men personalen saknar samsyn och implementering där insatsen som helhet kan komma att ifrågasättas av uppdragsgivaren. 

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få exklusiv material!

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles