Forskning


Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

BVS-metoden® har sin utgångspunkt i dels familjesystemteori, sociala inlärningsteorier, kognitiv beteendeterapi, spädbarnspsykologi och relationsforskning, dels annan utvecklings- och neuropsykologi. Den vilar också på erfarenhetsbaserad lärteori. BVS-metoden® är ett manualbaserat behandlingsverktyg som arbetar åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande med beteendesvårigheter som kan te sig som antisocialt beteende, kriminalitet och missbruk för att hjälpa professionella utvecklas i sin yrkesroll men även barn och unga att utveckla de kognitiva och sociala färdigheter som krävs för att klara av en viss miljö.

BVS-metoden® används av tillståndspliktiga verksamheter via IVO

Metoden bidrar till ett prosocialt beteende, högre måluppfyllelse och motivation samt bättre självreglering. Barn och ungdomar får även verktyg och träning i att förstå sina beteenden och öva upp sina exekutiva funktioner som är en grundförutsättning för ett ansvarsfullt, självständigt och hälsosamt liv. Vuxna får även träna upp sitt sociala ledarskap och därmed sina bemötandesvårigheter.

Pågående forskning

Sedan februari 2019 pågår en följeforskning av BVS-metoden® som förväntas vara färdigställt december 2019. Detta för att undersöka metodens effekter utifrån den nuvarande sammansättningen av mallar, discipliner och teorier. Följeforskaren Rasha William är en oberoende forskare som är beteendevetare med inriktning psykologi.

Hon har en magisterexamen i barn och -ungdomsvetenskap och arbetar som Yrkeshögskolelärare i Vänersborg. Detta ingår i hennes uppdrag:
• Deltar i metodutbildningen enligt ök. 3 heldagar.
• Genomför intervjuerna med 6+6 informanter, 6 kursdeltagare & 6 barn/ungdomar.
• Gör efterforskning kring teorier och annan forskning som metoden bygger på.
• Färdigställer en rapport senast i december 2019 utifrån intervjumaterialet. 

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få exklusiv material!

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles